Điều khoản và điều kiện sử dụng

Bảng Thỏa thuận về Điều khoản sử dụng này ("Thỏa thuận") mô tả các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với việc sử dụng các trang web của COFFEEDRINDSNMORE có tên miền http://www.COFFEEDRINDSNMORE.com ("Trang web"). Thỏa thuận này được ký kết giữa bạn là người sử dụng trang web ("Người sử dụng") và Sàn Giao dịch Thương Mại Điện tử COFFEEDRINDSNMORE – một Bộ phận của Minh Phạm Brothers Corporation. ("COFFEEDRINDSNMORE").

1. Áp dụng và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện sử dụng Website.

1.1 Trong Thỏa thuận này về phương diện mục đích sử dụng, một "Người sử dụng" là bất kỳ người nào truy cập vào các trang web cho bất cứ mục đích, bất kể người đó đã đăng ký với COFFEEDRINDSNMORE là thành viên miễn phí  hay là Thành viên trả phí cho một dịch vụ cụ thể được cung cấp bởi COFFEEDRINDSNMORE.

Thuật ngữ  Người sử dụng bao gồm những cá nhân sử dụng trang web này và bất kỳ pháp nhân được đại diện bởi cá nhân đó theo thẩm quyền hoặc theo thực tế.

1.2 Khi truy cập hoặc sử dụng trang web, bạn đồng ý chấp nhận các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận này như một Người sử dụng.

Bạn sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thận này, tương ứng với quyền truy cập hoặc sử dụng của bạn với trang web này và bất kỳ nội dung  nâng cấp, sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi của trang web này. Nếu bạn không chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

1.3 Thỏa thuận này áp dụng đối với các Dịch vụ cao cấp (như được định nghĩa dưới đây), cùng với bất kỳ điều khoản và điều kiện có thể được áp dụng cho một Dịch vụ cao cấp cụ thể, tuy nhiên,

(a) trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn hay không nhất quán giữa các quy định của các điều khoản và điều kiện có thể được áp dụng như Dịch vụ cao cấp và bất kỳ điều khoản của Thỏa thuận này, các quy định mâu thuẩn hoặc không nhất quán đó(ngoại trừ đã được thống nhất diễn giải theo cách khác) sẽ được giải quyết trên cơ sở tạo thuận lợi cho COFFEEDRINDSNMORE; và

(b) trường hợp các quy định mâu thuẩn hoặc không nhất quán không giải quyết được, các quy định trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng website sẽ được áp dụng cho Dịch vụ cao cấp đó.

1.4 COFFEEDRINDSNMORE có thể sửa đổi Thỏa thuận này vào bất cứ lúc nào bằng cách đăng các Thỏa thuận sửa đổi và trình bày lại trên các trang web.

Thỏa thuận sửa đổi và trình bày lại sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi đăng.

Thỏa thuận này đã được sửa đổi lần cuối vào ngày 17 tháng 9, 2015. Thỏa thuận sửa đổi đã xác định và công bố bởi COFFEEDRINDSNMORE, việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ của bạn sẽ  được coi là sự chấp thuận các điều khoản sửa đổi. Ngoài ra, các Điều khoản dịch vụ được xác định sửa đổi và trình bày lại, sẽ được áp dụng hồi tố cho tất cả các thành viên của COFFEEDRINDSNMORE.

Thỏa thuận này sẽ không được điều chỉnh theo nghĩa khác nếu không được xác nhận bằng văn bản của Đại diện ủy quyền của COFFEEDRINDSNMORE.

1.5  Các yêu cầu để làm Thành viên COFFEEDRINDSNMORE

Người sử dụng cần có các yêu cầu sau để làm Thành viên COFFEEDRINDSNMORE:

(a) Cá nhân có giấy phép ĐKKD hoặc pháp nhân.

(b) Thuộc các nước Thành viên Hiệp Định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP Agreement) bao gồm: Brunei, Canada,  Chile, Tân Tây Lan, Singapore, Úc, Mã Lai Á, Peru, Hoa Kỳ, Mê-xi-cô, Việt Nam và Nhật Bản.

1.6  Đăng ký Thành viên  COFFEEDRINDSNMORE

(a) Với việc chấp nhận các điều khoản Thỏa thuận này, Người sử dụng sẽ đăng ký dịch vụ thông qua thủ tục của COFFEEDRINDSNMORE.

(b) Trong trường hợp COFFEEDRINDSNMORE chấp nhận yêu cầu đăng ký của Người sử dụng, COFFEEDRINDSNMORE sẽ gửi email, thông báo yêu cầu đã được chấp nhận.

(c) COFFEEDRINDSNMORE sẽ cấp một tài khoản và Thành viên có thể tiến hành một số hoạt động của mình trên Sàn.

2. Dịch vụ cao cấp

2.1 Người sử dụng miễn phí  được truy cập vào các trang web và sử dụng một số tính năng của nó . Tuy nhiên, COFFEEDRINDSNMORE có quyền, mà không cần thông báo trước, để hạn chế quyền truy cập vào khu vực hoặc các tính năng đặc biệt của trang web ("Dịch vụ cao cấp") dành riêng cho thành viên trả phí hoặc Người sử dụng đã trải qua một quá trình đăng ký đặc biệt.

Tiếp cận và sử dụng các dịch vụ cao cấp được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện theo thoả thuận riêng, cùng vời Thỏa thuận này.

2.2 COFFEEDRINDSNMORE bảo lưu quyền từ chối Dịch vụ cao cấp cho bất kỳ Người sử dụng vì bất kỳ lý do gì để bảo vệ quyền lợi của COFFEEDRINDSNMORE.

3. Điều khoản tổng quát về Người sử dụng

3.1 Người sử dụng có thể sử dụng trang web này chỉ duy nhất cho mục đích cá nhân hay nội bộ tổ chức của họ.

Mỗi Người sử dụng đồng ý sẽ không sao chép,  biên tập lại hoặc tải về bất kỳ thông tin, văn bản, hình ảnh, video clip, các thư mục, tập tin, cơ sở dữ liệu hoặc các danh sách có sẵn trên hoặc thông qua các trang web (“Nội dung tài liệu của COFFEEDRINDSNMORE") với mục đích bán lại hoặc tái phân phối Nội dung tài liệu của COFFEEDRINDSNMORE, gửi thư hàng loạt (qua email, tin nhắn văn bản không dây, thư  hay cách khác), điều hành một doanh nghiệp cạnh tranh với  COFFEEDRINDSNMORE, hoặc  khai thác thương mại các Nội dung tài liệu của COFFEEDRINDSNMORE. Việc lấy Nội dung tài liệu của COFFEEDRINDSNMORE nhằm tạo ra hoặc biên soạn, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, biên soạn, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục (có thể thông qua robot, phần mềm gián điệp, các thiết bị tự động hoặc thủ công) mà không có sự cho phép bằng văn bản của COFFEEDRINDSNMORE đều bị cấm.

Ngoài ra, việc sử dụng các nội dung hoặc tài liệu cho bất kỳ mục đích không cho phép rõ ràng trong Thỏa thuận này đều bị cấm.

3.2 Về các nội dung COFFEEDRINDSNMORE hiển thị trên trang web này được cung cấp hoặc được đăng bởi các bên thứ ba ("Nội dung Bên thứ ba").

COFFEEDRINDSNMORE và các chi nhánh của chúng tôi, Ban Quản Lý Sàn, nhân viên không có bất kỳ mối quan hệ đại lý bán hàng với bên thứ ba có nội dung trình bày trên trang web của COFFEEDRINDSNMORE.

Bên thứ ba là đơn vị chịu trách nhiệm duy nhất  về mọi Nội dung Bên thứ ba đã trình bày.

COFFEEDRINDSNMORE không chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự đúng đắn, tính hợp pháp hoặc trung thực của bất kỳ Nội dung Bên thứ ba, và không chịu trách nhiệm liên đới đối với Người sử dụng trong trình bày của Nội dung Bên thứ ba. Ngoài ra, COFFEEDRINDSNMORE không chịu trách nhiệm cho việc tiến hành các hoạt động nào của Người sử dụng trên trang web, và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ người thiệt hại nào bởi hậu quả của việc tiến hành các hoạt động nào của Người sử dụng trên trang web.

3.3 COFFEEDRINDSNMORE có thể cho phép Người sử dụng truy cập vào các nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi các bên thứ ba thông qua các siêu liên kết ( hình thức từ liên kết, quảng cáo, kênh thông tin hay hình thức khác) đến trang web của bên thứ ba đó.

Bạn được khuyến cáo để đọc các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web đó và / hoặc chính sách bảo mật trước khi sử dụng các trang web như vậy để nhận thức  các điều khoản và điều kiện yêu cầu cho việc sử dụng các trang web đó.

Người sử dụng thừa nhận rằng COFFEEDRINDSNMORE không kiểm soát trang web của bên thứ ba đó, không giám sát các trang web đó, và COFFEEDRINDSNMORE không chịu trách nhiệm hoặc liên đới trách nhiệm đối với bất cứ ai sử dụng trang web đó, hoặc đối với bất kỳ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên trang web đó.

3.4 Tin nhắn hoặc thông tin được gửi bởi Người sử dụng thông qua hệ thống thông tin liên lạc được cung cấp bởi COFFEEDRINDSNMORE hoặc qua email, fax hoặc thư cho địa chỉ ghi lại từ trang web,  không được chứa bất cứ tài liệu được mô tả trong Quy định tại mục 5.5 dưới đây.

3.5 COFFEEDRINDSNMORE có quyền hạn chế, từ chối hoặc tạo các cách truy cập khác nhau đến trang web và các tính năng của nó tương ứng với Người sử dụng khác nhau, hoặc thay đổi bất kỳ tính năng hoặc giới thiệu các tính năng mới mà không cần thông báo trước.

Mỗi Người sử dụng thừa nhận rằng khả năng không thể sử dụng trang web toàn bộ hoặc một phần vì bất ký lý do gì, có thể có ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của mình.

Mỗi Người sử dụng đồng ý rằng COFFEEDRINDSNMORE không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về việc không thể sử dụng trang web toàn bộ hoặc một phần  đối với Người sử dụng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào (dù là do sự gián đoạn, giới hạn truy cập, thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ tính năng trên trang web hoặc bằng cách khác), bất kỳ sự chậm trễ, sai sót hoặc thiếu sót đối với bất kỳ thông tin liên lạc hoặc truyền dẫn, hoặc bất kỳ thiệt hại (trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả hoặc cách khác) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web hoặc bất kỳ tính năng của nó.

3.6 Không cho phép Người sử dụng nào được thực hiện những mưu đồ làm suy yếu sự toàn vẹn của hệ thống máy tính hoặc mạng được sử dụng bởi COFFEEDRINDSNMORE và / hoặc bất kỳ Người sử dụng khác và không cho phép Người sử dụng tiến hành truy cập trái phép vào hệ thống máy tính hoặc mạng được sử dụng bởi COFFEEDRINDSNMORE.

3.7 Chúng tôi đề nghị bạn đọc Chính sách bảo mật của COFFEEDRINDSNMORE với nội dung chi phối việc bảo vệ và sử dụng thông tin của từng Người sử dụng mà COFFEEDRINDSNMORE sở hữu.

Mỗi Người sử dụng chấp nhận các Chính sách bảo mật và bất kỳ nội dung cập nhật cũng như sửa đổi của Chính sách. Mỗi Người sử dụng thừa nhận rằng COFFEEDRINDSNMORE có thể thay đổi Chính sách bảo mật theo thời gian và COFFEEDRINDSNMORE sẽ cung cấp các phiên bản cập nhật của Chính sách bảo mật trên trang web mổi khi có thay đổi.

Việc tiếp tục sử dụng của bạn với trang web sẽ được coi là sự chấp thuận của Chính sách Bảo mật được hiển thị trên trang web tại thời điểm sử dụng đó.

4. Người sử dụng đã đăng ký

4.1 Mỗi Người sử dụng  đã điền thông tin của mình vào một mẫu đăng ký trực tuyến trên trang web (chẳng hạn như tên, địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ email, thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh, vv) là một Người sử dụng đã đăng ký của COFFEEDRINDSNMORE (một "thành viên mới").

COFFEEDRINDSNMORE sẽ thiết lập một tài khoản ("Tài khoản") cho mỗi Người sử dụng đã đăng ký và mỗi Người sử dụng đăng ký được cấp một tên người dùng ("Username") và mật khẩu ("Password") để truy cập vào tài khoản riêng của mình.

4.2 COFFEEDRINDSNMORE có thể  xác lập các giới hạn với không gian lưu trữ cho tài khoản  của người dùng, để giới thiệu hàng hay đặt yêu cầu mua sản phẩm.

Người sử dụng phải chịu trách nhiệm cho tất cả các nội dung của tất cả các thông điệp truyền thông qua tài khoản riêng của mình, cũng như  hệ quả phát sinh của các tin nhắn qua tài khoản riêng của mình.

4.3 Nếu Người sử dụng đã đăng ký là một pháp nhân, bạn phải đại diện cho :

(a) thẩm quyền để ràng buộc pháp nhân với Thỏa thuận này;

(b) các địa chỉ mà bạn sử dụng khi đăng ký là các địa điểm kinh doanh của pháp nhân đó; và

(c) tất cả các thông tin khác cung cấp cho COFFEEDRINDSNMORE trong quá trình đăng ký là đúng, chính xác và đầy đủ.

4.4  Bằng cách trở thành một Người sử dụng đã đăng ký, bạn bằng lòng đưa các dữ liệu cá nhân của bạn trong cơ sở dữ liệu về Thành viên chính thức của chúng tôi và cho phép COFFEEDRINDSNMORE chia sẻ thông tin đó với Người sử dụng khác và các chi nhánh, Ban Quản Lý Sàn, cán bộ, nhân viên của COFFEEDRINDSNMORE.

4.5 COFFEEDRINDSNMORE có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản một Người sử dụng  đã đăng ký bất cứ lúc nào bằng cách thông báo trước 24 giờ để Người sử dụng đó; cung cấp, chứng cứ chứng minh rằng, thông báo về việc đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản không cần thiết thực hiện nếu

(a) trong kết luận của COFFEEDRINDSNMORE, Người sử dụng đã đăng ký có vi phạm các quy định của Thỏa thuận này; hoặc

(b) COFFEEDRINDSNMORE có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin được cung cấp bởi Người sử dụng có đăng ký là không đúng sự thật, không chính xác hoặc không phải là thông tin hiện tại hoặc không đầy đủ, hoặc

(c) COFFEEDRINDSNMORE tin rằng hành động của Người sử dụng đăng ký có thể gây tổn thất tài chính hoặc trách nhiệm pháp lý với Người sử dụng đã đăng ký đó, các Người sử dụng khác của COFFEEDRINDSNMORE, bản thân COFFEEDRINDSNMORE hoặc chi nhánh của nó.

4.6  Các Người sử dụng đã đăng ký không được sử dụng các tài khoản thư quảng cáo, thư dây chuyền hoặc gửi thư rác hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, quấy rối, phỉ báng, lăng mạ, đe dọa, độc hại, thô tục, khiêu dâm hoặc gây khó chịu hoặc bất kỳ loại hình nào khác.

Hơn nữa, Người sử dụng đã đăng ký không được sử dụng tài khoản để xuất bản, phân phối, truyền tải hoặc lưu hành bất kỳ quảng cáo không mong muốn hoặc các thông tin khuyến mại hay bất kỳ nội dung tục tĩu, không đứng đắn, nổi loạn, tấn công, nói xấu, đe dọa, hoặc xúi giục hoặc kết quả trong việc gây ra hận thù chủng tộc, phân biệt đối xử, đe dọa hoặc xâm phạm sự tin tưởng đối với COFFEEDRINDSNMORE.

4.7 Mặc dù có nêu phần 4.1 ở trên, COFFEEDRINDSNMORE có thể từ chối đăng ký và phát hành các tài khoản liên quan và tên người dùng và mật khẩu cho Người sử dụng vì bất kỳ lý do gì.

5. Người sử dụng nào có thể đăng tải thông tin kinh doanh (chào mua, báo giá ...) trên Sàn COFFEEDRINDSNMORE.

5.1 Bạn phải là Người sử dụng đã đăng ký mới có thể đăng tải thông tin kinh doanh trên trang web bằng cách sử dụng các chức năng đã được cung cấp trên trang web.

Các vấn đề liên quan đến Người sử dụng đã đăng ký được điều chỉnh bởi các quy định tại mục 4 ở trên.

5.2  COFFEEDRINDSNMORE không có mối quan hệ đại lý bán hàng với bất kỳ Người sử dụng nào, các chi nhánh của chúng tôi, Ban Quản Lý Sàn, cán bộ, nhân viên của COFFEEDRINDSNMORE cũng vậy.

5.3  Mỗi Người sử dụng đại diện cho, đảm bảo và đồng ý rằng

(a) sẽ cung cấp cho COFFEEDRINDSNMORE với sự thật, chính xác và đầy đủ các thông tin sẽ được hiển thị trên trang web (như Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp, Bản Công Bố Chất Lượng Tiêu Chuẩn Sản Phẩm) và

(b) duy trì và kịp thời cập nhật tất cả các thông tin để giữ cho nó đúng, chính xác và đầy đủ.

Mỗi Người sử dụng cấp một giấy phép không thể thu hồi, vĩnh viễn, trên toàn thế giới và miễn phí bản quyền cấp phép lại (thông qua nhiều tầng) để COFFEEDRINDSNMORE hiển thị và sử dụng tất cả các thông tin được cung cấp bởi Người sử dụng chẳng hạn phù hợp với các mục đích quy định trong Thỏa thuận này và thực hiện các quyền tác giả , công khai, và các quyền lập cơ sở dữ liệu có tài liệu hoặc thông tin như trên, bất kì phương tiện truyền thông  được biết đến cũng như chưa được biết đến ở hiện tại.

5.4  Mỗi Người sử dụng đại diện cho, đảm bảo và đồng ý rằng  đã được sự cho phép cần thiết  của bên thứ ba về tất cả các bản quyền hay giấy phép sử dụng thương hiệu và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu hoặc thông tin đó đăng tải trên trang web hoặc cung cấp cho COFFEEDRINDSNMORE hoặc ủy quyền COFFEEDRINDSNMORE hiển thị trên trang web, hoặc các sản phẩm được giới thiệu, không vi phạm bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc được đăng tải với sự cho phép của chủ sở hữu của các quyền đó.

5.5 Mỗi Người sử dụng đại diện cho, đảm bảo và đồng ý rằng thông tin gửi cho COFFEEDRINDSNMORE để hiển thị trên trang web không được:

(a) chứa thông tin gian dối hoặc làm các Báo giá gian lận các mặt hàng hoặc liên quan đến việc bán hoặc cố gắng bán hàng giả, đồ vật bị đánh cắp hoặc các mặt hàng cấm, hoặc thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp khác;

(b) là một phần của một kế hoạch lừa gạt Người sử dụng khác của trang web hoặc của bất cứ mục đích trái pháp luật khác;

(c) liên quan đến tiêu thụ sản phẩm hay dịch vụ vi phạm hoặc tiếp tay hoặc khuyến khích các hành vi xâm phạm hoặc vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu khác, quyền công khai hoặc riêng tư bất kỳ bên thứ ba;

(d) vi phạm pháp luật, đạo luật, pháp lệnh, quy định (bao gồm nhưng không giới hạn những quy định quản lý xuất khẩu, bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không lành, chống phân biệt đối xử hoặc quảng cáo sai lệch);

(e) có tình chất phỉ báng, bôi nhọ, hoặc đe dọa, quấy rối bất hợp pháp;

(f)  có nội dung  tục tĩu, có chứa hoặc hàm chứa bất kỳ nội dung khiêu dâm hoặc liên quan đến  buôn bán tình dục hoặc bất kỳ vật liệu nào mang tính kích dục hoặc bất kỳ hình thức nào gây hại cho trẻ vị thành niên;

(g) đẩy mạnh việc phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, phân biệt giới tính hay tuổi tác;

(h) có chứa bất kỳ chất liệu cấu tạo nên quảng cáo trái phép hoặc quấy rối (bao gồm nhưng không giới hạn để gửi thư rác), xâm nhập các quyền riêng tư của bất cứ ai hoặc khuyến khích hành vi đó sẽ cấu thành tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định;

(i) thu hút doanh nghiệp từ bất kỳ Người sử dụng trong kết nối với các hoạt động thương mại mà cạnh tranh với COFFEEDRINDSNMORE;

(j) có chứa bất kỳ loại virus máy tính hoặc các thiết bị phá hoại khác và mã hóa đó có tác dụng làm hư hỏng, gây phiền phức, chặn hoặc chiếm đoạt bất kỳ phần mềm hay phần cứng hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân;

(k) liên kết trực tiếp hay gián tiếp đến hoặc bao gồm các mô tả của hàng hóa hoặc dịch vụ bị cấm theo Thỏa thuận này; hoặc

(l) mặt khác tạo ra bất kỳ trách nhiệm pháp lý cho COFFEEDRINDSNMORE hoặc chi nhánh của nó.

5.6  COFFEEDRINDSNMORE có toàn quyền tuỳ ý để loại bỏ bất kỳ tài liệu hiển thị trên các trang web mà nó tin là trái pháp luật, có thể làm COFFEEDRINDSNMORE liên đới trách nhiệm, vi phạm Thỏa thuận này hoặc không phù hợp với tiêu chí hiển thị của COFFEEDRINDSNMORE. COFFEEDRINDSNMORE có toàn quyền hợp tác với các cơ quan chính phủ, các tổ chức điều tra tư nhân và / hoặc các bên thứ ba trong việc điều tra của bất kỳ hành vi nghi ngờ phạm tội hình sự hoặc dân sự sai trái. Ngoài ra, COFFEEDRINDSNMORE có thể tiết lộ danh tính và thông tin liên lạc của người dùng, theo yêu cầu của Cơ quan chính phủ hoặc thực thi pháp luật, một bên thứ ba bị thiệt hại, hoặc theo nội dung của một trát tòa hay hành động pháp lý khác, và COFFEEDRINDSNMORE không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hoặc hậu quả phát sinh do việc này và Người sử dụng đồng ý không tiến hành bất kỳ hành động pháp lý hoặc khởi kiện COFFEEDRINDSNMORE đối với việc tiết lộ như vậy. Kết hợp với bất kỳ trường hợp kể trên, COFFEEDRINDSNMORE có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bất kỳ Người sử dụng nếu như COFFEEDRINDSNMORE thấy cần thiết.

6. Các giao dịch giữa Người mua và Nhà cung cấp

6.1 Thông qua trang web, COFFEEDRINDSNMORE cung cấp Sàn giao dịch thương mại điện tử để trao đổi thông tin giữa Người mua và Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ.

COFFEEDRINDSNMORE không đại diện cho người bán lẫn người mua trong các giao dịch cụ thể và không tính phí bất kỳ khoản hoa hồng từ bất cứ giao dịch hoàn thành nào, trừ trường hợp có quy định khác của COFFEEDRINDSNMORE. Do vậy, COFFEEDRINDSNMORE không kiểm soát và không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn, hợp pháp và tính sẵn sàng của sản phẩm hoặc dịch vụ chào bán trên trang web hoặc khả năng của các Nhà cung cấp để hoàn thành việc bán hàng hoặc khả năng của người mua để hoàn tất việc mua hàng.

6.2  Người sử dụng nhận thức rằng, rủi ro giao dịch với những người khai báo giả tạo về hoạt động kinh doanh là có.

COFFEEDRINDSNMORE sử dụng một số kỹ thuật để xác minh tính chính xác của các thông tin Người sử dụng cung cấp cho chúng tôi khi họ đăng ký trên trang web.

Tuy nhiên, bởi vì xác minh người dùng trên Internet là khó khăn, COFFEEDRINDSNMORE không thể và không có mục đích xác nhận danh tính của mỗi Người sử dụng (bao gồm, nhưng không giới hạn, thành viên COFFEEDRINDSNMORE đã trả phí).

Chúng tôi khuyến khích Người sử dụng dùng những công cụ khác nhau có sẵn trên  trang web, theo lệ thường, để đánh giá người đang giao dịch.

6.3  Mỗi Người sử dụng nhận thức rằng điều giả định rằng chắc chắn sẽ có những rủi ro của các giao dịch mua và bán khi giao dịch trên mạng, rủi ro như vậy sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, trình bày hình ảnh của các sản phẩm và dịch vụ không đúng với thực tế, có kế hoạch gian lận, người mua không hài lòng về chất lượng, thông số kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu, sản phẩm bị lỗi, chậm trễ hoặc bị vỡ nợ trong giao hàng hoặc thanh toán, tính toán sai giá thành, vi phạm bảo hành, vi phạm hợp đồng và gặp tai nạn khi vận chuyển ("Rủi ro giao dịch").

Mỗi Người sự dụng đồng ý rằng COFFEEDRINDSNMORE không chịu trách nhiệm hoặc liên đới trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại có thể xảy ra do kết quả hoặc tiến trình đưa đến hậu quả với bất kỳ giao dịch có rủi ro nào.

6.4  Người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm cho tất cả các điều khoản và điều kiện của các giao dịch thực hiện, thông qua hoặc là kết quả của việc sử dụng trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, các điều khoản liên quan đến thanh toán, lợi nhuận, bảo hành, vận chuyển, bảo hiểm, phí, thuế, chứng thư, giấy phép, phạt tiền, giấy phép, xử lý, vận chuyển và lưu trữ.

6.5 Trường hợp bất kỳ Người sử dụng có tranh chấp với một giao dịch với bất kỳ bên nào, Người sử dụng đó đồng ý miễn trừ cho COFFEEDRINDSNMORE (và các đại lý, chi nhánh, Ban Quản Lý Sàn, cán bộ, viên chức) bao gồm tất cả các khiếu nại, yêu cầu, hành động, thủ tục, phí tổn, chi phí và thiệt hại (bao gồm không giới hạn bất kỳ thiệt hại thực tế, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả) phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch đó.

7. Giới hạn trách nhiệm

7.1 CÁC TÍNH NĂNG VÀ DỊCH VỤ TRÊN TRANG WEB COFFEEDRINDSNMORE ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "VỒN DĨ" VÀ "SẴN CÓ"  VÀ COFFEEDRINDSNMORE TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ MỌI BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ BẢO ĐẢM VỀ ĐIỀU KIỆN, CHẤT LƯỢNG, ĐỘ BỀN,  KHẢ NĂNG THỰC HIỆN, SỰ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY, KHẢ NĂNG BÁN HÀNG, NĂNG LỰC CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

TẤT CẢ BẢO ĐẢM NHƯ VẬY, SỰ TRÌNH BÀY, ĐIỀU KIỆN, CAM KẾT VÀ ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC LOẠI TRỪ.

7.2  COFFEEDRINDSNMORE KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC ĐẢM BẢO VỀ GIÁ TRỊ, CHÍNH XÁC, ĐÚNG ĐẮN,  TIN CẬY, CHẤT LƯỢNG, ỔN ĐỊNH, HOÀN THIỆN HAY ĐƯỢC CẬP NHẬT ĐẾN HIỆN TẠI CỦA MỌI THÔNG TIN CUNG CẤP TRÊN HOẶC QUA TRANG WEB.

7.3  Bất kỳ tài liệu tải về hoặc có được thông qua trang web được thực hiện theo quyết định và rủi ro của mỗi Người sử dụng và mỗi Người sử dụng tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại cho hệ thống máy tính của mình hoặc mất dữ liệu có thể xảy ra do việc tải bất kỳ tài liệu này.

COFFEEDRINDSNMORE không có lời khuyên hoặc thông tin, bằng lời nói hoặc bằng văn bản,  thông qua hoặc từ trang web bảo hành cho các quy định chưa rõ ràng trong tài liệu này.

7.4  Trong mọi trường hợp COFFEEDRINDSNMORE sẽ được tổ chức chịu trách nhiệm cho một sự chậm trễ hay thất bại hoặc sự gián đoạn của các nội dung và dịch vụ cung cấp thông qua các trang web trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành vi của thiên nhiên, lực lượng hay nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát hợp lý của nó, bao gồm nhưng không giới hạn, thất bại Internet, máy tính , viễn thông hoặc bất kỳ thiết bị thất bại khác, mất điện điện, đình công, tranh chấp lao động, bạo loạn, nổi dậy, rối loạn dân sự, tình trạng thiếu lao động, vật liệu, hỏa hoạn, lũ lụt, bão, cháy nổ, thiên tai, chiến tranh, hành động của chính phủ, các đơn đặt hàng trong nước hoặc Toà án nước ngoài hoặc cơ quan tài phán hoặc không thực hiện của các bên thứ ba.

7.5 Mỗi Người sử dụng đồng ý bồi thường và miễn trừ trách nhiệm cho COFFEEDRINDSNMORE, các chi nhánh, Ban Quản Lý Sàn, cán bộ và nhân viên vô hại, từ bất kỳ và tất cả các tổn thất, khiếu nại, nợ phải trả (bao gồm cả chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường đầy đủ) có thể phát sinh từ việc sử dụng đó của người sử dụng (bao gồm nhưng không giới hạn việc hiển thị các thông tin như vậy của Người sử dụng trên các trang web) hoặc từ việc vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

Mỗi Người sử dụng đồng ý rằng COFFEEDRINDSNMORE không chịu trách nhiệm và không có trách nhiệm đối với bất kỳ tài liệu được đăng bởi những người khác, bao gồm các tài liệu phỉ báng, xúc phạm hoặc bất hợp pháp và các rủi ro gây thiệt hại từ các tài liệu đó đối với Người sử dụng.

COFFEEDRINDSNMORE với chi phí riêng của mình, bảo lưu quyền bảo vệ quyền lợi của mình, và kiểm soát bất kỳ nội dung yêu cầu bồi thường của bạn, trong trường hợp đó bạn sẽ hợp tác với COFFEEDRINDSNMORE trong việc xác nhận lại các yêu cầu bảo vệ quyền lợi của bạn.

7.6 COFFEEDRINDSNMORE không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại đặc biệt, trực tiếp, gián tiếp, do bị phạt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả hoặc bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại về lợi nhuận hay tiết kiệm, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin), cho dù trong thời hạn hợp đồng, bao gồm sơ suất, sai lầm cá nhân, tính đúng đắn hay cách khác hoặc bất kỳ thiệt hại khác do các yếu tố sau:

(a) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các trang web;

(b) bất kỳ khiếm khuyết trong hàng hóa, hàng mẫu, dữ liệu, thông tin hoặc dịch vụ mua vào hoặc lấy từ một Người sử dụng hoặc một nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba thông qua các trang web;

(c) truy cập trái phép của các bên thứ ba dữ liệu hoặc thông tin cá nhân của bất kỳ người sử dụng .

(d) phát biểu hay hành vi không phù hợp của thành viên của website; hoặc

(e) bất kỳ vấn đề phát sinh liên quan đến Dịch vụ cao cấp, kể cả vấn đề sơ xuất.

8. Quyền Sở hữu Trí tuệ

8.1  COFFEEDRINDSNMORE là chủ sở hữu duy nhất hoặc được cấp phép hợp pháp của tất cả các quyền đối với các trang web và Nội dung tài liệu của COFFEEDRINDSNMORE.

Trang web và Nội dung tài liệu của COFFEEDRINDSNMORE, các bí mật thương mại và quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ theo quyền tác giả trên toàn thế giới và các luật khác.

Tất cả các chứng thư, quyền sở hữu và sở hữu trí tuệ trang web và Nội dung tài liệu của COFFEEDRINDSNMORE thuộc về  COFFEEDRINDSNMORE, các chi nhánh hoặc người cấp phép sử dụng tài liệu của COFFEEDRINDSNMORE, nếu có.

Tất cả quyền chưa được tuyên bố theo Thỏa thuận này hoặc bởi COFFEEDRINDSNMORE đều được bảo lưu.

8.2 "COFFEEDRINDSNMORE", "COFFEEDRINDSNMORE.COM",  và các biểu tượng và logo liên quan được đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ của Minh Pham Brothers Corporation tại các nước khác nhau và được bảo vệ theo luật bản quyền, thương hiệu và các luật về quyền sở hữu.

Việc sao chép trái phép, sửa đổi, sử dụng hoặc công bố của các nhãn hiệu này đều bị nghiêm cấm.

9. Thông báo

9.1 Tất cả các thông báo cho hoặc yêu cầu với COFFEEDRINDSNMORE sẽ có hiệu lực nếu được tạo bằng văn bản và gửi đến địa chỉ lên lạc của COFFEEDRINDSNMORE .

9.2 Tất cả các thông báo cho hoặc yêu cầu với một Người sử dụng sẽ có hiệu lực nếu được gửi trực tiếp cho cá nhân, gửi bằng chuyển phát nhanh, thư bảo đảm, bằng fax hoặc email đến địa chỉ hộp thư, fax hoặc email cuối cùng do Người sử dụng cung cấp cho COFFEEDRINDSNMORE. Thông báo cho một Người sử dụng sẽ được coi là được nhận bởi người đó nếu và khi  COFFEEDRINDSNMORE có thể chứng minh rằng thông tin, bất kể là ở dạng vật lý hoặc điện tử, đã được gửi đến Người sử dụng đó.

10  Điều khoản chung

10.1 Thỏa thuận  này và Chính sách bảo mật của COFFEEDRINDSNMORE cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Người sử dụng và COFFEEDRINDSNMORE cần tôn trọng để truy cập và sử dụng trang web, và có giá trị thay thế mọi thoả thuận bằng văn bản hoặc bằng miệng trước đây có liên quan đến cùng một chủ đề ở Thỏa thuận này.

10.2 COFFEEDRINDSNMORE và Người sử dụng là các nhà thầu độc lập, và không có quan hệ đối tác, liên doanh, nhân viên – chủ , nhận quyền – nhượng quyền thương hiệu được thiết kế hoặc tạo ra bởi Thỏa thuận này.

10.3 Nếu bất kỳ điều khoản trong Thỏa thuận này được coi là vô hiệu hoặc không thể thực thi, điều khoản đó sẽ được loại trừ và các điều khoản còn lại sẽ được thi hành.

10.4 Trường hợp COFFEEDRINDSNMORE không thể thực thi một quyền bất kỳ hoặc không thể hành động đáp ứng đối với bất kỳ vi phạm do Người sử dụng gây ra theo các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này, COFFEEDRINDSNMORE sẽ không từ bỏ quyền đó cũng như không từ bỏ quyền COFFEEDRINDSNMORE hành động đáp ứng lại đối với hành vi vi phạm tương tự hoặc sau đó.

10.5 COFFEEDRINDSNMORE có toàn quyền chuyển nhượng nghĩa vụ và nhiệm vụ của mình trong Thỏa thuận này và trong bất kỳ thỏa thuận liên quan đến các Dịch vụ cao cấp cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

11   Luật áp dụng

11.1  Các điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam.

11.2 Tham vấn và các cấp tòa án có thẩm quyền.

(a) Trong trường hợp, phát sinh những vấn đề không chắc chắn liên quan đến các điều khoản, Sàn COFFEEDRINDSNMORE có thể giải thích trong giới hạn hợp lý.

(b) Tòa án tối cao có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp liên quan đến các Điều khoản là Tòa án nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh.